Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności forum.intersoft.pl. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Regulamin forum

  1. WARUNKI OGÓLNE

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego firmy INTERsoft i ArCAdiasoft (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy w zakresie obsługi programów których dystrybutorem jest firma INTERsoft wyłączny dystrybutor ArCADiasoft .

   2. Administratorem Forum jest firma ArCADiasoft z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, (zwany dalej „Administratorem”).

   3. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna która zakupiła oprogramowanie którego producentem jest firma ArCADiasoft lub korzysta z edukacyjnych wersji w ramach programu studiów, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (zwana dalej „Użytkownikiem”). Administrator forum może odmówić aktywacji konta Użytkownika w przypadku nie spełnienia tych wymogów.

   4. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.

   5. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.

   6. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść. #
  2. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

   1. Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na forum

   2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane.

   3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.

   4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.

   5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

   6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych.

   7. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.

   8. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

   9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW). #
  3. KARY

   1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
   - upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
   - ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję „Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika,
   - zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas.
   - usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.

   2. Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. b) powyżej przez Użytkownika
   skutkuje usunięciem jego konta.

   3. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.

   4. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.

   5. Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.

   6. Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie Portalu KMO. #
  4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.

   2. Po ukazaniu się na stronie głównej Forum lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

   3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

   4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.

   5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2016 roku. #
 2. Dane osobowe

  1. Dane osobowe
   Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 ? dalej: RODO, informujemy, że:

   1) INTERsoft sp. z o.o. (KRS 0000126422) i ArCADiasoft Chudzik sp.j.(KRS 0000316955), obie z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 (zwane dalej "Administratorami") współadministrują Twoimi danymi osobowymi - taką możliwość daje nam RODO. Jesteśmy współadministratorami zgodnie z przepisami tego rozporządzenia i wspólnie wypełniamy obowiązki wynikające z RODO, w szczególności wspólnie odpowiadamy za realizację Twoich uprawnień, w tym przekazywanie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych.
   2) Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@intersoft.pl lub rodo@arcadiasoft.pl
   3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w naszym wspólnych celach, organizacji sprzedaży produktów i usług oraz w celach marketingowych.
   4) Kategorie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adresy mailowe, numery identyfikacyjne, jeśli mieliśmy kontakt w związku z Twoim zajęciem zawodowym, możemy mieć także informacje o Twoim pracodawcy lub podmiocie który reprezentujesz.
   5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności dostarczające nam obsługi informatycznej, podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.
   6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
   7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyrażałeś.
   8) Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
   10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizacji umowy lub usługi.
   11) Twoje dane nie będą poddawane profilowaniu. #
 3. Polityka prywatności i cookies

  1. W witrynach internetowych firmy INTERsoft są używane pliki cookies, dzięki którym użytkownicy mogą rejestrować się w usługach i korzystać ze spersonalizowanych zasobów witryny. Plik cookie jest małym plikiem tekstowym zapisywanym na dysku twardym użytkownika przez serwer strony sieci Web. Pliki cookies zawierają informacje, które mogą być później odczytane przez serwer sieci Web w domenie, z której dany plik cookie pochodzi. Plików cookies nie można używać do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów do komputera.

   INTERsoft używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celach:
   - weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług
   - udostępniania spersonalizowanych ofert i usług na rzecz Użytkowników w serwisach internetowych
   - związanych z prezentacją reklam i oferty w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców

   Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie szkodzą systemowi w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie firma nie ustala tożsamości użytkowników Pliki cookies można akceptować lub odrzucać. Większość przeglądarek sieci Web automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle można je odrzucić, modyfikując ustawienia danej przeglądarki.

   Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na działanie serwisu internetowego intersoft.pl, ponadto może nie być możliwe uwzględnienie niektórych preferencji dotyczących reklam, które są zależne od plików cookie. Jeśli użytkownik zadecyduje o akceptacji plików cookies, ciągle posiada możliwość usunięcia w dowolnym momencie zaakceptowanych plików cookies. #
 4. Reklama i remarketing internetowy

  1. Serwis internetowy forum.intersoft.pl i forum.arcadiasoft.pl ma zaimplementowane skrypty współpracujące z serwisami Google AdWords, Google Analytics. Skrypty te mogą tworzyć pliki cookies oraz pozwalają na zbieranie informacji i analizowanie ruchu oraz preferencji użytkowników korzystających z serwisu intersoft.pl. Informacje te pozwalają na optymalizacje oraz lepsze dopasowanie reklam internetowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej przez firmy INTERsoft i ArCADiasoft i publikowanych przez firmę Google w wyszukiwarce google oraz w sieci partnerskiej przez serwisy internetowe powiązane z usługą Google Adsense.

   Firma Google na podstawie zbieranych danych z sieci internet a więc również serwisu intersoft.pl określa preferencje i zainteresowania każdego użytkownika przypisując mu zdefiniowane przez Google kategorie. Preferencje te można sprawdzić korzystając z przygotowanej przez firmę Google strony internetowej Google Ads Preferences Manager. Firma Google udostępnia szczegółowe informacje na temat technologii i zasad pozyskiwania danych z plików cookies na stronie: Technologie i zasady pozyskiwania informacji

   Firma INTERsoft nie implementuje w serwisie internetowym forum.intersoft.pl i forum.arcadiasoft.pl rozwiązań które pozwalałyby innym firmom a w szczególności firmie Google pozyskiwanie danych osobowych lub innych danych które pozwoliłby określić tożsamość użytkownika korzystającego z serwisu internetowego intersoft.pl lub innych serwisów www powiązanych z nim. #